Ontwerp Werkprogramma SGBP 2022-2027 ter inzage

De Kaderrichtlijn Water verplicht de lidstaten eens in de 6 jaar stroomgebiedbeheerplannen (SGBP-en) vast te stellen. De eerste lichting SGBP-en is vastgesteld eind 2009, de tweede eind 2015.

Eind 2021 wordt het SGBP voor de periode 2022-2027 vastgesteld. In het SGBP worden de ontwikkelingen in de waterkwaliteit, evenals de resterende opgaven en bijbehorende maatregelen geschetst. De richtlijn schrijft voor dat een planning en tijdschema voor het opstellen van de SGBP-en aan het publiek wordt voorgelegd. Daarnaast vraagt de richtlijn ook om het identificeren van de belangrijkste waterbeheerkwesties.

Nederland geeft daaraan invulling door vanaf eind 2017 het Ontwerp Werkprogramma, Tijdschema en Belangrijke waterbeheerkwesties voor SGBP 2022-2027 ter inzage te leggen. Hierin worden de voorgenomen planning en werkwijze beschreven. Hier is ook in opgenomen de nota belangrijke waterbeheerkwesties. Dit onderdeel dient als vertrekpunt voor het bepalen van de waterkwaliteitsopgaven voor de periode 2022-2027.

Zienswijzen kunnen tot en met 21 juni 2018 worden ingediend. Zie hiervoor www.platformparticipatie.nl/krw.

Bron: Helpdesk Water


Ontwerp Werkprogramma SGBP 2022-2027