Subsidie voor wetenschappelijk project ‘Dijkgravers in Beeld’

Het lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn van de hogeschool Van Hall Larenstein heeft een SiA-RAAK-subsidie ontvangen voor ‘Dijkgravers in beeld’, een project dat meer inzicht geeft in het gedrag van muskusratten, beverratten en bevers.

De komende 2 jaar gaan de Unie van Waterschappen, de waterschappen Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland, kennisinstellingen, de Universiteit van Amsterdam, de Saxion Hogeschool en de marktpartijen Altenburg en Wymenga, SODAQ, International Wildlife Services en Sense for Innovation samenwerken aan dit onderzoek.

Om het gedrag van de dijkgravers beter in beeld te kunnen brengen, worden zenders met gps-locatie en gedragssensoren gebruikt. Via het telecommunicatienetwerk LoRaWan worden de zenders uitgelezen.

Gerichter opsporen

Graverij in oevers en waterkeringen door muskusratten, beverratten en in toenemende mate ook bevers leidt in het waterrijke Nederland tot aanzienlijke veiligheidsrisico’s, economische schade en structurele onderhoudskosten.

Het vangen van muskus- en beverratten blijft noodzakelijk. Daarnaast levert meer inzicht in het gedrag van de dieren de mogelijkheid om ze sneller en gerichter op te sporen. Met een beter begrip van het terreingebruik van bevers wordt het opsporen van graafschade bijvoorbeeld eenvoudiger en is het wellicht mogelijk om ze zo te ‘sturen’ dat schade aan waterkeringen kan worden voorkomen.

Dit zorgt er uiteindelijk voor dat er minder vangmiddelen ingezet hoeven te worden, dat er minder kans op ongewilde bijvangst is en dat er minder dieren gedood hoeven te worden.

Bron: Unie van Waterschappen