Loket Erfemissie Gewasbescherming wordt in 2018 voortgezet

De Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. De scan blijft ook in 2018 beschikbaar.

Emissievermindering is belangrijk voor een goede waterkwaliteit. De scan geeft agrariërs en telers beter inzicht in de activiteiten die emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater kunnen veroorzaken. Daarnaast geeft de scan informatie over wetgeving op het gebied van erfemissie en ideeën over maatregelen die telers kunnen nemen om emissies vanaf het erf te verminderen.

Samenwerking

De Erfemissiescan is ontwikkeld onder begeleiding van het Toolboxteam Water. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van LTO Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto. De uitbreiding van de scan voor fruitteelt is in opdracht van TOPPS gemaakt, met financiële steun van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en waterschappen Scheldestromen en Zuiderzeeland.

Website Erfemissiescan

Toolbox Emissiebeperking

Bron: Unie van Waterschappen