Bedrijfsvergelijking Waterkeringen gepubliceerd

De waterschappen worden steeds alerter als het gaat om waterveiligheid. Daarom is de bedrijfsvergelijking Waterkeringen uitgevoerd. Deze ‘benchmark’ laat aan de hand van data uit 2016 zien hoe de waterschappen presteren op het gebied van het beheer en onderhoud van waterkeringen.

Onder meer de toetsing, inspectie en beoordeling van de keringen is onder de loep genomen. Maar ook het beleid rond het toestaan van functies op keringen, vergunningverlening en het beheer van leggers en beheersregisters komen aan bod in de bedrijfsvergelijking.

Van elkaar leren

Belangrijke ontwikkelingen – zoals de Zorgplicht, het nieuwe Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium voor primaire keringen en de Omgevingswet en daarbij behorende visies – maken de watersector voortdurend alerter als het gaat om waterveiligheid.

Hoewel de waterkeringbeheerders weten voor welke opgaven ze staan, is het ook belangrijk om van elkaar te blijven leren. Dat kan door succesvoorbeelden en uitdagingen te delen. De resultaten van de bedrijfsvergelijking Waterkeringen dragen daaraan bij.

Trends

Het laatste hoofdstuk van bedrijfsvergelijking belicht drie trends die de komende jaren aandacht van waterkeringbeheerders vragen. Het gaat om de ontwikkelingen rondom de implementatie van de nieuwe Omgevingswet, de afspraken die zijn gemaakt in de investeringsagenda Naar een Duurzaam Nederland en de kansen die ontstaan voor een meer risicogestuurde aanpak.

Bedrijfsvergelijking Waterkeringen

Bron: Unie van Waterschappen