11 mogelijke oplossingen voor de aanpak van het hoogwater in en rond ’s-Hertogenbosch in beeld

In juli 2021 stonden grote delen van Limburg in korte tijd onder water. Hoogwater en extreme buien, een gevolg van klimaatverandering, veroorzaakten dit hoogwater. Enorme schade was het gevolg. Dit kan ook in de regio ’s-Hertogenbosch gebeuren. De waterschappen, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat zijn daarom samen aan de slag om ’s-Hertogenbosch en omgeving te beschermen tegen hoogwater. We hebben voor nu 11 mogelijke oplossingen bedacht en deze werken we verder uit.

De mogelijke oplossingen

Begin 2022 is heel breed gezocht naar oplossingen. De diverse ideeën zijn opgenomen in een bouwstenenboek, oftewel een ideeënboek. Deze ideeën zijn vervolgens getoetst op basis van analyses en doorrekeningen door inhoudelijk experts. Ze zijn beoordeeld op verschillende criteria, waaronder kosten en effectiviteit (bijdrage aan de opgave), ook zijn meekoppelkansen zoals lopende projecten in beeld gebracht. Op basis daarvan zijn 11 kansrijke oplossingen naar voren gekomen die we verder gaan uitwerken. Dit zijn maatregelen die op korte termijn inzetbaar en effectief kunnen zijn alsook maatregelen die op de langere termijn te realiseren zijn. Ook is er niet alleen gekeken naar de beken in de regio, maar ook naar de Maas. Gezien de zeer grote opgave ligt het in de lijn der verwachting dat een selectie van de oplossingen onvoldoende zal zijn om de opgave voor nu en in de toekomst in te vullen. De verwachting is dan ook dat alle oplossingen (gedeeltelijk) nodig zullen zijn.

We zoeken nu naar oplossingen om circa 36 miljoen kuub water op te vangen, al weten we ook dat deze opgave in de toekomst groter zal worden door nieuwe klimaatscenario’s. Ook hier zullen we met de uitwerking rekening mee moeten houden. We kijken daarom naar zowel de korte en lange termijn, naar natuurlijk en technisch én naar maatregelen zowel ver weg als dichtbij ’s-Hertogenbosch. De 11 mogelijke oplossingen die we nu verder gaan uitwerken geven invulling aan al deze onderdelen.

De 11 mogelijke oplossingen die verder uitgewerkt worden zijn:

 • Bovenstrooms vasthouden (zowel ver weg als dichtbij ’s-Hertogenbosch)
 • Verhogen maatgevende waterstand van 4.90+NAP naar 5.20m+NAP bij de Vughter Stuw tijdens de calamiteit
 • Dungense Polder: Inrichten waterbergingsgebied
 • Bossche Broek Noord en Zuid: Verbeteren huidige berging
 • Bokhovense Polder, Engelermeer en Sompen & Zooislagen: Inrichten waterbergingsgebied
 • Optimaliseren waterberging Engelermeer: Nieuwe inlaat
 • Baardwijkse overlaat: Inrichten waterbergingsgebied
 • Vergroten Drongelens Kanaal
 • Peilscheiding: Regelbaar peilscheidingskunstwerk aanbrengen om Dommel en Aa te scheiden
 • Gemaal Crèvecoeur: Aanleg gemaal van bijv. 50 m3/sec of 75 m3/sec
 • Extra afvoer via Wilhelminakanaal

Bron: Waterschap AA en Maas