Verminderen gebruik van koelwateradditieven in koeltorens

In het kader van bestuurlijke afspraken Delta-aanpak waterkwaliteit, zijn afspraken gemaakt om de lozingen van koelwateradditieven uit koeltorens aan te pakken.

Additieven in koeltorens van bedrijven

Deze additieven worden gebruikt in koeltorens van bedrijven om afzetting van kalk, bacteriegroei en corrosie te voorkomen. Het betreft vaak slecht afbreekbare stoffen zoals polymeren, fosforverbindingen en corrosieremmers. Ze worden ongezuiverd geloosd op het oppervlaktewater.

Nieuwe technieken

De laatste jaren echter zijn er nieuwe technieken ontwikkeld en beschikbaar gekomen waarmee de lozingen omlaag gebracht kunnen worden. Bedrijven die koelwater lozen, zijn uitgenodigd om verbeteropties aan te dragen. Die opties zijn in dit rapport beschreven. Het past bij de afspraken die hierover gemaakt zijn tussen Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het bedrijfsleven.

Handreiking voor bevoegd gezag

De informatie biedt een handreiking aan het bevoegd gezag voor de watervergunningen om met bedrijven aan de slag te gaan om de lozingen van koelwateradditieven ook daadwerkelijk terug te dringen.

Omdat er meerdere mogelijkheden zijn om het verbruik van hulpstoffen te verminderen, zullen bedrijven worden gevraagd plannen op te stellen waaruit blijkt hoe zij  het gebruik gaan terugdringen en hoe zij dat vervolgens gaan realiseren.

Rapport Hulpstoffen in open circulaire koelsystemen

Het rapport 'Hulpstoffen in open circulatie koelsystemen lozend op Rijkswater' is gepubliceerd op de website open overheid.