Decennia aan telreeksen Vogelrichtlijnsoorten geanalyseerd

Gepubliceerd 20 december 2021

Voor het eerst is alle beschikbare data over het hele beheergebied van Rijkswaterstaat Midden-Nederland samenvat in het rapport Actualisatie Doeluitwerking Vogelrichtlijnsoorten IJsselmeergebied 2020 . Dit rapport biedt de eerste handvatten voor de ecologische evaluatie van de beheerplannen.

Analyse van de werking van de zes beheerplannen Natura 2000 voor het IJsselmeergebied is nodig als basis voor het bijstellen van de nieuwe beheerplannen. Uit onderzoek naar de aangewezen Vogelrichtlijnsoorten blijkt dat de meeste doelen onder druk staan. Dit blijkt uit het rapport Actualisatie Doeluitwerking Vogelrichtlijnsoorten IJsselmeergebied 2020 over enkele tientallen jaren (30-40 jaar) unieke telreeksen van Vogelrichtlijnen soorten in de 6 Natura 2000-gebieden.

Een aantal vogelsoorten in de N2000-gebieden volgt een landelijke negatieve trend. Deze trend kan duiden op algemene, binnen of buiten Nederland gelegen, oorzaken. Andere soorten in het IJsselmeergebied volgen een negatievere trend dan het landelijk beeld. Dit is een aanwijzing dat de oorzaken van de afnames in het gebied zelf gelegen zijn. Met weer andere soorten gaat het gelukkig goed. Het rapport vormt een basis voor het bijstellen van de nieuwe beheerplannen voor het IJsselmeergebied.

In het rapport Actualisatie Doeluitwerking Vogelrichtlijnsoorten IJsselmeergebied 2020 kunt u de resultaten van het onderzoek lezen.

Bron: rwsnatura2000