Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte

Bijna elk jaar treedt in Nederland in de zomer een periode van droogte op. Er verdampt meer water dan er neerslag valt, en de aanvoer van water door Rijn en Maas neemt af. Dit kan tot problemen leiden, bijvoorbeeld te lage grondwaterstanden en droogval van beken op de hoge gronden, verslechterende waterkwaliteit of hinder voor de scheepvaart. Er zijn dan maatregelen nodig, zoals het instellen van onttrekkingsverboden en zuinig schutten in sluizen. Uiteindelijk kunnen besluiten nodig zijn over prioritering bij het verdelen van schaars water.

In deze situatie zijn de crisispartners aan zet om ons land en haar inwoners te waarschuwen, te informeren en zo goed mogelijk te blijven voorzien van voldoende oppervlakte water. Om dit goed te kunnen doen, is landelijke coördinatie nodig. De taken van de crisispartners zijn vastgelegd in het landelijk draaiboek waterverdeling en droogte. Dit draaiboek is in december 2015 vastgesteld.