Water in beeld

Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken nauw samen aan een duurzaam Nederlands waterbeleid. Het Nationaal Waterplan 2009-2015 is daarbij richtinggevend. In het Bestuursakkoord Water van mei 2011 hebben deze partijen samen met de Vewin bovendien afspraken gemaakt om de doelmatigheid in het beheer van het watersysteem en van de waterketen te vergroten.

In Water in beeld wordt gerapporteerd over de stand van zaken rond de uitvoering van de ruim 200 acties uit het Nationaal Waterplan en over de uitvoering van de KRW-maatregelen uit de stroomgebiedbeheerplannen. Ook wordt verslag gedaan over de uitvoering van het Bestuursakkoord Water.

Na een algemeen hoofdstuk, waarin op hoofdpunten een terugblik wordt gegeven op het afgelopen kalenderjaar, volgen overeenkomstig de indeling van het Nationaal Waterplan hoofdstukken waarin achtereenvolgens het samenwerken, de thema's en de verschillende gebieden aan de orde komen. Afgesloten wordt met een financieel economisch overzicht. Hierin worden met name de resultaten geschetst bij het behalen van doelmatigheidswinst in de waterketen.