Kustverdediging

Kustverdediging

Inhoud pagina: Kustverdediging

De Nederlandse kust is circa 340 km lang en bestaat uit stranden, duinen, waterkeringen en dijken. Door bodemdaling en zeespiegelstijging ten gevolge van klimaatveranderingen blijft kustverdediging belangrijk.

Met gebruik van modellen die de overstromingsrisico’s berekenen wordt bekeken of de huidige waterkeringen Nederland nog wel voldoende beschermen en voldoen aan de normen uit de Waterwet.

Om het achterland te beschermen tegen hoogwater en hoge golven moeten waterkeringen (duinen, dijken, dammen en stormvloedkeringen) worden onderhouden en eventueel versterkt. Beheerders van primaire waterkeringen zijn voornamelijk waterschappen, en in enkele gevallen regionale diensten van Rijkswaterstaat. De beheerders zijn verantwoordelijk voor de reguliere inspectie en de twaalf jaarlijkse toetsing. Tijdens deze test worden de waterkeringen getoetst aan de veiligheidsnorm van de overheid. De overheid heeft een veiligheidsnorm vastgesteld gebaseerd op kans van overstroming, namelijk 1:1250 jaar (grote rivieren), 1:4000 jaar en 1:10.000 jaar (Randstad). Nog niet alle waterkeringen voldoen aan deze norm. Daarom worden deze waterkeringen in de komende jaren versterkt.

De inspectie van waterkeringen wordt uitgevoerd door een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer). Deze lopen de procedure nogmaals door en daarnaast richt de inspectie van waterkeringen zich op verbeteringen van de reguliere inspectie en onderzoek naar nieuwe technieken.

Voor meer informatie omtrent de inspectie van de waterkeringen kunt u terecht op de website van STOWA.

Voor meer informatie omtrent waterkeringen en sterkte en belastingen kunt u terecht op de website van Rijkswaterstaat.

Waterkering

 

Helpdesk Water